Werkhonden kennel Cuja’s, Assendorperstraat 21, 8181 SJ Heerde   0031 (0) 621170832


terug naar homepage

terug naar archief

Archief

Kennel Cuja’s


Kennel Cuja’s


Archief Archief Archief Cuja’s Cuja’s

voor meer informatie

 Copyright 2011 / disclaimer

i

in deze disclaimer wordt verstaan onder;

de eigenaar: de eigenaar van de website,

gebruik(en): alle denkbare handelingen,

u: de gebruiker/bezoeker van de website,

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt. Door de website te gebruiken geeft u aan kennis te hebben genomen van en stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De content van de website www.werkhonden.com is, tenzij anders vermeld, eigendom van Kennel Cuja’s en Webdesign Verrijk. Tekst, lay-out, illustraties, scripts, artikelen en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te bewerken of wijzigen van de website gedeeltelijk of in zijn geheel.

Met de grootste zorg is getracht eigenaars van gebruikt materiaal te benaderen voor toestemming voor deze publicatie. Mocht het toch het geval zijn dat wij hierbij in gebreken zijn gebleven, of u ziet materiaal op deze website waarvan u kunt aantonen dat u de daadwerkelijke eigenaar bent en u wilt dit materiaal verwijderd zien, neemt u dan contact op via Info@werkhonden.com.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en/of eigendommen.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Kennel Cuja’s, Webdesign Verrijk en Foto Verrijk.

in this disclaimer the following definitions shall apply;

the owner: the owner of the website,

use (and): all imaginable actions,

you: the user/visitor of the website,

the content: all in the present Web site content.

The following is applicable to the website you are currently viewing. By using the website indicates that you have been informed of and agree with this disclaimer.

The content has been assembled, by the owner, with the greatest possible care but the owner accepts no liability in respect of possible inaccuracies of the exploded.

The owner is not responsible for content on the linked files to this website and/or websites referenced.

The content of the website www.werkhonden.coml is, unless otherwise stated, owned by Kennel Cuja’s en Webdesign Verrijk. Text, layout, illustrations, scripts, articles and other items on this website are protected by copyright. It is expressly forbidden to copy, adapt, translate, edit, or modify the website in whole or in part.


With the greatest care is sought to approach owners of material used for permission for this publication. If it were the case that we have remained in flaws, or you see material on this website from which you can prove that you are the actual owner and you want to see this material removed, please contact us by: Info@werkhonden.com

Unauthorised or improper use of the content or parts thereof infringe intellectual property rights.

Consent to the use of the content or parts thereof displayed on publicly accessible places must be requested to us in writing.

All rights are reserved to Kennel Cuja’s, Webdesign Verrijk and Photo Verrijk.


naar contactgegevens

disclaimer